Algemene
voorwaarden

Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden onderwijs- en scholingsactiviteiten NVR

Begripsbepaling

NVR
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
Scholing
Onderwijs- en scholingsactiviteiten, congres

Organisatie

Alle scholingen worden onder regie van de NVR uitgevoerd.

Geheimhouding

De NVR zal ten aanzien van het gebruik van verstrekte of ter kennis gekomen informatie voor de scholing, zorgvuldig zijn en handelen conform actuele regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie van of over de deelnemer die de NVR verneemt of observeert is voor haar management, docenten/organisatoren of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Inschrijving/betaling

Inschrijving en betaling voor scholing geschiedt middels een digitaal inschrijfformulier op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Uw inschrijving is definitief na betaling. U ontvangt ter bevestiging van uw inschrijving een e-mail.

Prijzen

Alle scholingen zijn BTW-vrij. De NVR heeft het recht haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een scholing, de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

No show

Bij afmelding op de scholingsdag zelf, of bij het niet deelnemen vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Annuleringsvoorwaarden

Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de bedenktijd van 14 dagen. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen en binnen vier weken terugbetaald. Bij annulering op of na 10 dagen voorafgaande aan de eerste dag van de scholing, worden de volledige kosten voor deelname in rekening gebracht. Bij tussentijds stoppen van deelname aan meerdaagse scholing vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats. Bij annulering van deelname aan één of meerdere activiteiten van een cyclus, vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats. Bij betaling in termijnen dienen alle termijnen te worden voldaan. Voor bepaalde activiteiten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Indien dit het geval is, zijn ze beschreven op de website van de NVR, onder submenu van de betreffende activiteit.

Annulering door de NVR

De NVR behoudt zich het recht voor om de scholing te annuleren indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Het reeds door de deelnemer betaalde bedrag zal in dat geval door de NVR worden terugbetaald binnen vier weken. De deelnemer heeft daarbij geen recht op enigerlei schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten.

Vragen

Bij administratieve vragen ontvangt u binnen één week een reactie. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben (geen administratieve vragen) ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt er geprobeerd binnen twee weken de vraag te beantwoorden.

Eigendomsrecht cursusmateriaal

Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

Beperking van aansprakelijkheid

De NVR besteedt de grootste zorg aan haar scholingen. De NVR en de bij de scholing betrokken mede-organisator(en) zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deelname aan de scholing of wijziging dan wel annulering van de scholing door de NVR. Eventuele aansprakelijkheid van de NVR, en de bij de scholing betrokken mede-organisator(en) is te allen tijde beperkt tot de direct geleden schade door de deelnemer, waarbij de hoogte van de schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot het voor deze scholing betaalde bedrag.

Klachten

Hiervoor wordt verwezen naar de klachtenregeling van de NVR.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de NVR.

V2022.2

Deze website maakt gebruik van cookies.